Aktualności

INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN MATURALNY 2020

Uzupełniające procedury Zespołu Nadzorującego podczas przebiegu Egzaminu Maturalnego 2020r. dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. J. Piłsudskiego 19 w czasie pandemii VOVID 19.

W związku z koniecznością  przeprowadzenia egzaminu maturalnego w szczególnych warunkach obowiązujące zasady względem komisji zostały poszerzone o następujące treści:

 • PRZED EGZAMINEM wejścia i wyjścia uczniów odbywają się codziennie w niezmienionej formie zgodnie z przyporządkowanymi do nich salami.
 • WEJŚCIE GŁÓWNE (od. ul. J. Piłsudskiego) – piszący w salach 40,15,30,1,36 w dniu egzaminu uczniowie przychodzą na wyznaczona godzinę – NIE WCZEŚNIEJ i ustawiają się przed przyporządkowanymi do sal egzaminacyjnych wejściami z zachowaniem 2m odstępu w maseczkach.
 • MASECZKI – z uwagi na komfort i bezpieczeństwo pracy (dotycz wskazanie osób z alergiami i astmatyków) zaleca się używanie maseczek wysokiej jakości, zapewniający odpowiedni dopływ tlenu. Uczniowie w każdym dniu egzaminu zgłaszają się na godz. 8:20.

O wyznaczonej godzinie uczniowie wchodzą do budynku szkoły, zachowując odległość 2 metrów.

Po zostawieniu wszystkich rzeczy na  portierni, a także nośników elektronicznych , zabierają przedmioty dopuszczalne (butelka wody mineralnej, kalkulator, lupa, linijka).

Zaleca się posiadanie maseczek.

Zaleca się nie gromadzenie  uczniów w holu i na korytarzach szkolnych.

W przypadku egzaminu odbywającego się o godz. 14:00 uczniowie mają obowiązek stawić się o godz. 13:30.

 

PODCZAS EGZAMINU

Przewodniczący komisji egzaminacyjnej  sprawdza kompletność składu komisji i uczniów w swojej sali zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Uczniowie podczas przebiegu egzaminu maturalnego nie muszą używać maseczki ochronnej. Podczas przepisowych  wyjść do toalety zachowują obowiązujące zasady bezpieczeństwa i procedury egzaminacyjne.

Po podniesieniu ręki sygnalizującej zakończenie egzaminu (w maseczkach) sprawdzeniu arkusza przez nauczyciela uczniowie wychodzą z sal ta samą drogą zachowując obowiązujące zasady bezpieczeństwa. Jeżeli kilku uczniów zasygnalizuje ukończenie egzaminu w tym samym czasie – komisja będzie wypuszczać kolejno uczniów co minutę.

 

Uzupełniające procedury Zespołu Nadzorującego podczas przebiegu Egzaminu Maturalnego 2020r. dla Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych
w Tarnowie ul. J. Piłsudskiego 19 w czasie pandemii Covid-19

W związku z koniecznością przeprowadzenia egzaminu maturalnego
w szczególnych warunkach, obowiązujące zasady względem komisji zostały poszerzone o następujące treści:

 • jeżeli zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinien zgłosić ten fakt dyrektorowi szkoły nie później niż do 29 maja 2020r., zostanie dla nich wyznaczona sala z zabezpieczeniem dezynfekcyjnym.

PRZED EGZAMINEM:

 1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 2. Zdający nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 3. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maseczek. Jeżeli zdający przyniosą ze sobą rzeczy osobiste muszą być w przeźroczystych foliowych woreczkach (tak, aby sprawdzenia ich zawartości nie wymagało otwierania) i zostawią
  w portierni pod nadzorem pracownika.
 4. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd.
 5. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 6. Na egzamin zdający może przynieść własną butelkę z wodą o pojemności max 0,5l.
 7. Losowanie numerków stolików dokonuje przewodniczący ZN, a zdający potwierdzają swoją obecność na egzaminie, podpisując się w wykazie, korzystając z własnego długopisu.


Maseczki - Z uwagi na komfort bezpieczeństwa pracy zaleca się:

 • używanie maseczek wysokiej jakości, zapewniających odpowiedni dopływ tlenu (dotyczy zwłaszcza osób z alergiami i astmatyków)
 • maseczek jedno - lub wielorazowych
 • przyłbic - w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką.

PODCZAS EGZAMINU:

Gdy zdający przejawia niepokojące objawy choroby informuje o tym przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego, który niezwłocznie przerywa egzamin tego zdającego i zapewnia odizolowanie w wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób.

Zdający nie mogą się kontaktować z innymi zdającymi. Mają obowiązek zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy
z arkuszem egzaminacyjnym, nie dotykają dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu a także przestrzegają higieny kaszlu i oddychania (podczas kaszlu
i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zdający mogą odsłonić twarz w trakcie przebiegu egzaminu.

W przypadku egzaminu z języka polskiego, na którym dozwolone jest korzystanie przez grupę zdających z np. jednego słownika należy użyć płynu dezynfekcyjnego ustawionego obok danego materiału egzaminacyjnego.

Żaden zdający nie opuszcza sali egzaminacyjnej na stałe przed upływem jednej godziny od godziny rozpoczęcia egzaminu wskazanej w harmonogramie
(z wyjątkiem skorzystania z toalety, konieczności zażycia lekarstwa, kontaktu ze służbami medycznymi obowiązują zasady bezpieczeństwa i procedury egzaminacyjne).

PO EGZAMINIE

Zdający przystępujący do dwóch egzaminów jednego dnia mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, albo oczekiwać na jej terenie (po wcześniejszym zgłoszeniu) w wyznaczonym miejscu (np. sali wyposażonej w płyn dezynfekcyjny, przestrzeń na świeżym powietrzu) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia. Mogą również przy zachowaniu odpowiednich odstępów, zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.