Zespół Szkół Techniczno-Zawodowych

w Tarnowie

OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Technikum Nr 6

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii

Branżowa Szkoła I stopnia Nr 4

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer

 

 

SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI

DO KLAS PIERWSZYCH NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Działając na podstawie:

-  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1737).

- Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ustalam:

 par. 1

Nabór prowadzony będzie do następujących typów szkół i kierunków kształcenia:

 

 1. TECHNIKUM na podbudowie szkoły podstawowej (5-letnie) w zawodach:
 • technik pojazdów samochodowych - przedmiot w zakresie rozszerzonym: matematyka
 • technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologii - przedmiot w zakresie rozszerzonym: geografia

 

 1. BRANŻOWEJ SZKOŁY I-go STOPNIA DLA MŁODOCIANYCH

 PRACOWNIKÓW na podbudowie szkoły podstawowej (3-letnia) w zawodach:

 • mechanik pojazdów samochodowych
 • fryzjer 

  par. 2

Rekrutację do klas pierwszych wszystkich typów szkół przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. J. Piłsudskiego 19.

 par. 3

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły średniej i branżowej szkoły I-go stopnia na podbudowie szkoły podstawowej decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu ósmoklasisty na zakończenie nauczania w szkole podstawowej oraz suma ocen uzyskanych na świadectwie końcowym szkoły podstawowej z czterech następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa

 par. 4

Rekrutacja będzie przeprowadzana systemem elektronicznym.

W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w szkołach zgłoszenie i wniosek, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Kandydaci do Branżowej Szkoły I-go stopnia składają również zaświadczenie z zakładu pracy o posiadaniu praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie.

par. 5

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży tj. pięcioletnie technikum i trzyletnia branżowa szkoła I stopnia:

 1. a) od 15 czerwca (poniedziałek) 2020r. do 10 lipca (piątek) 2020r. do godz. 15.00 – składanie wniosku o przyjęcie do wybranej szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. b) od 26 czerwca (piątek) 2020r. do 10 lipca (piątek) 2020r. do godz. 15.00 - dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.
 3. c) od 31 lipca (piątek) 2020r. do 4 sierpnia (wtorek) 2020r. do godz. 15.00 - uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje
 4. d) 12 sierpnia (środa) 2020r. – ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej.
 5. e) od 15 czerwca (poniedziałek) 2020r. do 14 sierpnia (piątek) 2020r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie.
 6. f) od 13 sierpnia (czwartek) 2020r. do 18 sierpnia (wtorek) 2020r. do godz. 15.00 – potwierdzenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty o ile nie zostały wcześniej złożone.
 7. g) 19 sierpnia (środa) 2020r. do godz. 14.00 - ogłoszenie przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do szkoły i list kandydatów nieprzyjętych.

 

Dodatkowe informacje:

 1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.

 

W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego z uwagi na brak możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu przewidzianego w prawie (w art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe), tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

 

W przypadku kandydatów do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, o przyjęciu do tych szkół będzie decydował dyrektor szkoły, podobnie jak to było w poprzednich latach (na podstawie art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

 

par.6

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół. Pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół.
 2. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole w podaniu wskazują kolejno interesujące go oddziały.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, które objęte są systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

 

 par. 7

 1. W rekrutacji dla młodzieży ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno – kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 1. 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu)
 2. 100 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły.
 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 • język polski,
 • matematyka,

mnoży się przez 0,35

3) język obcy nowożytny

mnoży się przez 0,3

 1. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 2. a) celujący - 18 pkt.
 3. b) bardzo dobry - 17 pkt.
 4. c) dobry - 14 pkt.
 5. d) dostateczny - 8 pkt.
 6. e) dopuszczający - 2 pkt.
 7. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się dodatkowe punkty w następującej liczbie:
 8. a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.
 9. b) za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty w tym:
 10. I)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów;
 1. II)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4ustawy:
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 4 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty;

III)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego - przyznaje się 3 punkty;
 1. IV)   uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie  22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej - przyznaje się 2 punkty;
 1. V)   uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. I-IV, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym - przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym - przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim - przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym - przyznaje się 1 punkt.
 1. c) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.
 2. d) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w  134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b, art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.
 1. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty,  na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. I)   języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - przyznaje się po 35 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się po 30 punktów,
 • dobrym - przyznaje się po 25 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się po 15 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się po 10 punktów;
 1. II) wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 • celującym - przyznaje się 30 punktów,
 • bardzo dobrym - przyznaje się 25 punktów,
 • dobrym - przyznaje się 20 punktów,
 • dostatecznym - przyznaje się 10 punktów,
 • dopuszczającym - przyznaje się 5 punktów.

 par. 8

 1. Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • kartę informacyjną.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • zaświadczenie z zakładu pracy o posiadaniu praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I-go stopnia dla młodocianych pracowników)
 • jeżeli kandydat posiada opinię, orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa - § 7 ust. 4.

 par. 9

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym Komisja będzie brała pod uwagę kryteria na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.):

1) w przypadku kandydata niepełnoletniego - kryteria, o których mowa w art.131 ust.2;

2) w przypadku kandydata pełnoletniego - kryteria, o których mowa w art. 136 ust.3 pkt 2.

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

 par. 10

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata w kolejności alfabetycznej na liście.

 par. 11

Regulamin obowiązuje od dnia 19 maja 2020r. i będzie opublikowany na stronie internetowej szkoły http://www.zstz.tarnow.pl

 par. 12

Przepisy niniejszego regulaminu tracą moc z dniem 1 września 2020r.

 par. 13

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w regulaminie należy interpretować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz decyzjami organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły.