Rządowy program pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024

,

Od 18 lipca 2023 r. do 6 września 2023 r. w tarnowskich szkołach ponadpodstawowych publicznych i niepublicznych, można składać wnioski o dofinansowanie w roku szkolnym 2023/2024 zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego lub materiałów edukacyjnych do kształcenia zawodowego i materiałów ćwiczeniowych w ramach: Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania podręczników materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych jest jedną z form realizacji zadania wyrównywania szans edukacyjnych, podnoszenia jakości kształcenia uczniów niepełnosprawnych, a w konsekwencji zwiększania ich szans edukacyjnych.

W latach poprzednich realizacja dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych („Wyprawka szkolna”) odbywała się na podstawie przyjmowanego corocznie programu rządowego, w którym zmieniała się tylko grupa odbiorców udzielanej pomocy – uczniów poszczególnych klas w danych typach szkół, natomiast niezmienne pozostawały cele, sposób realizacji i finansowania programu oraz tryb udzielania pomocy. W związku z tym, że wysokość dofinansowania nie ulega zmianie Ministerstwo Edukacji Narodowej podjęło decyzję o modyfikacji formuły z jednorocznej na trzyletnią. W nowej trzyletniej formule zmieniono nazwę programu, w której wprost wskazano faktycznych odbiorców, którymi są uczniowie niepełnosprawni oraz rozszerzono katalog wsparcia o dofinansowanie zakupu materiałów ćwiczeniowych (w latach ubiegłych dofinansowanie obejmowało podręczniki i materiały edukacyjne).

Szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej określa rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1046).

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024 POMOC FINANSOWA JEST UDZIELANA UCZNIOM:

–   bez względu na kryterium dochodowe w rodzinie:

1)    słabowidzącym;

2)    niesłyszącym;

3)    słabosłyszącym;

4)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;

5)    z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją;

6)    z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera;

7)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa odpowiednio w pkt 1-6;

8)    z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

9)    z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności o których mowa odpowiednio w pkt 1-6 i 8;

–    posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r., poz. 900), albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60, 949 i 2203, z 2018 r., poz. 2245, z 2019 r., poz. 1287 oraz z 2022 r., poz. 1116);

–   dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych jest udzielana: uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum, klas I-II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia; liceum sztuk plastycznych; uczniom o których mowa w pkt 8 i 9, uczęszczających w tym roku szkolnym do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy;

–   dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych do kształceniazawodowego jest udzielana uczniom, o których mowa w pkt 1-7, uczęszczającym w tym roku szkolnym do: branżowej szkoły I stopnia, branżowej szkoły II stopnia, technikum, klas I-II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych.

WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych przyznaje się na wniosek opiekuna ucznia niepełnosprawnego (rodzica ucznia, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka, dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektora regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz opiekuna faktycznego) albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby za zgodą opiekuna ucznia niepełnosprawnego albo pełnoletniego ucznia niepełnosprawnego. Wniosek składa się w szkole, do której uczęszcza lub będzie uczęszczał uczeń niepełnosprawny w roku szkolnym 2023/2024 (bez względu na miejsce zamieszkania).

Do wniosku należy dołączyć (bez względu na dochód): – kopię aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA:

–   225 zł – dla ucznia szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz ucznia z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to uczniowie z niepełnosprawnościami spośród następujących niepełnosprawności: uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnością w stopniu umiarkowanym lub znacznym;

–   390 zł – dla ucznia branżowej szkoły I stopnia lub branżowej szkoły II stopnia: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej;

–   445 zł – dla ucznia liceum ogólnokształcącego, technikum, klas I-II czteroletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas III–VI dotychczasowej sześcioletniej ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia prowadzonych w czteroletniej ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, liceum sztuk plastycznych: słabowidzącego, niesłyszącego, słabosłyszącego, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera lub niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy są to niepełnosprawności spośród niepełnosprawności, o których mowa wyżej.

W przypadku szkół publicznych, dyrektor szkoły zwraca opiekunom uczniów niepełnosprawnym (rodzicom ucznia, prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka, dyrektorom placówki opiekuńczo-wychowawczej, dyrektorom regionalnej placówki opiekuńczo-terapeutycznej oraz opiekunom faktycznym) albo pełnoletnim uczniom niepełnosprawnym koszty zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, po przedłożeniu stosownych dowodów zakupu. W przypadku szkół niepublicznych, koszty te zwraca Urząd Miasta Tarnowa.

Dowodem zakupu podręczników oraz materiałów edukacyjnych może być:

 faktura VAT wystawiona imiennie na niepełnosprawnego ucznia lub opiekuna ucznia niepełnosprawnego;

– rachunek;

– paragon;

– oświadczenie o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 (do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków w roku szkolnym 2023/2024, tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023-2025.);

– potwierdzenie zakupu (dot. zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów niepełnosprawnych) zawierające w szczególności: imię i nazwisko ucznia niepełnosprawnego, klasę, do której uczeń niepełnosprawny uczęszcza/będzie uczęszczał, adres szkoły, wykaz zakupionych podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu (potwierdzenie wystawia podmiot dokonujący zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów niepełnosprawnych, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki/materiały edukacyjne/materiały ćwiczeniowe).

Formularze wniosków są dostępne w szkołach, do których uczęszcza/będzie uczęszczał uczeń niepełnosprawny w roku szkolnym 2023/2024.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 (Dz. U. z 2023 r., poz. 1046) – POBIERZ

Uchwała Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 – POBIERZ

Załącznik do uchwały Nr 74/2023 Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023 r. w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023–2025 – POBIERZ

Zarządzenie Nr 294/2023 Prezydenta Miasta Tarnowa z dnia 18 lipca 2023 r. w sprawie ustalenia terminu do składania wniosków o udzielanie pomocy finansowej uczniom niepełnosprawnym na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – POBIERZ

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w roku szkolnym 2023/2024 dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – POBIERZ

Wzór oświadczenia o zakupie podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – POBIERZ

Wzór potwierdzenia zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych dla grupy uczniów – POBIERZ

Wzór oświadczenia o sposobie wypłaty wsparcia – POBIERZ

Wzór zgody/upoważnienia – POBIERZ


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!