Oferta edukacyjna


Zespół Szkół Techniczno- Zawodowych w Tarnowie realizuje kształcenie

 w zawodach:

Technikum nr 6

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechanik
 • Technik transportu drogowego (NOWOŚĆ)
 • Technik usług fryzjerskich (z elementami kosmetologii).

Szkoła Branżowa I stopnia Nr 4

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer

Szkoła znajduje się w dobrej lokalizacji w centrum miasta, co zapewnia dogodny dostęp do połączeń komunikacyjnych. Szkoła posiada zaplecze do nauki zawodu, bibliotekę, stołówkę i salę gimnastyczną. Niewątpliwym atutem naszej szkoły jest przyjazna uczniowi atmosfera i możliwość rozwijania zainteresowań. Uczniowie biorą udział w różnych konkursach i imprezach zdobywając dodatkowe doświadczenia.

 • Jak wygląda nauka w poszczególnych klasach i zawodach, oraz co zyskujesz kończąc naukę w ZSTZ w Tarnowie?

TECHNIKUM NR 6  W TARNOWIE

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej i uzyskał co najmniej 90 punktów z Egzaminu Ósmoklasisty. Nauka w Technikum trwa 5 lat i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe.

Technikum nr 6 realizuje kształcenie w zawodach:

 • Technik pojazdów samochodowych
 • Technik mechanik
 • Technik transportu drogowego (NOWOŚĆ)
 • Technik usług fryzjerskich (z elementami kosmetologii).

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia Ci kontynuację kształcenia na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Od klasy 2 do 5 klasy uczysz się cztery dni w tygodniu, jeden dzień to zajęcia praktyczne, które odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie. W klasach 3 i 4 dodatkowo odbywasz miesięczną praktykę zawodową w CKZ w Tarnowie. Przedmiotem rozszerzonym jest matematyka.

Podczas nauki zdajesz egzaminy z kwalifikacji:

 • od koniec drugiego semestru klasy 4 egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację MOT .05 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych),
 • pod koniec pierwszego semestru klasy 5 egzamin potwierdzający drugą kwalifikację MOT .06 (Organizacja i prowadzenie procesu obsługi pojazdów samochodowych)

Po zdaniu egzaminów otrzymujesz tytuł Technik pojazdów samochodowych. Nasi uczniowie często rozwijają swoje motoryzacyjne pasje współpracując z Tarnowską Ligą Żużlową, lub z prywatnymi zakładami pracy. Podczas nauki, dzięki funduszom europejskim i współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie, mają możliwość kończenia dodatkowych kursów zawodowych, co niewątpliwie jest atutem podczas szukania zatrudnienia po zakończeniu szkoły.

Technik pojazdów samochodowych, to zawód, który znajduje się obecnie na liście zawodów z przyszłością.

Zdobywając zawód technika pojazdów samochodowych możesz podjąć pracę w:

 • autoryzowanych stacjach obsługi samochodowej,
 • zakładach produkujących pojazdy samochodowe oraz części zamienne,
 • stacjach kontroli pojazdów,
 • zakładach diagnostyki samochodowej,
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego,
 • instytucjach zajmujących się obrotem pojazdami samochodowymi i ich częściami,
 • instytucjach zajmujących się ewidencją pojazdów samochodowych oraz ubezpieczeniem komunikacyjnym,
 • przedsiębiorstwach doradztwa technicznego dotyczącego motoryzacji,

Możesz także założyć i prowadzić własną firmę obsługi i naprawy pojazdów samochodowych.

TECHNIK MECHANIK

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia Ci kontynuację kształcenia na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Od klasy 2 do 5 klasy uczysz się cztery dni w tygodniu, jeden dzień to zajęcia praktyczne, które odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie. W klasach 3 i 4 dodatkowo odbywasz miesięczną praktykę zawodową w CKZ w Tarnowie. Przedmiotem rozszerzonym jest matematyka.

Podczas nauki zdajesz egzaminy z kwalifikacji:

 • pod koniec drugiego semestru klasy 4 egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację MEC.05(Użytkowanie obrabiarek skrawających)
 • pod koniec pierwszego semestru klasy 5 egzamin potwierdzający drugą kwalifikację 09(Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń)

Po zdaniu egzaminów otrzymujesz tytuł Technik mechanik. Nasi uczniowie często rozwijają swoje motoryzacyjne pasje współpracując z Tarnowską Ligą Żużlową, lub z prywatnymi zakładami pracy. Podczas nauki, dzięki funduszom europejskim i współpracy z Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie, mają możliwość kończenia dodatkowych kursów zawodowych, co niewątpliwie jest atutem podczas szukania zatrudnienia po zakończeniu szkoły.

Zdobywając zawód technika mechanika możesz podjąć pracę  we wszystkich zakładach projektowych, produkcyjnych i usługowych branż, w których są projektowane, produkowane i użytkowane i naprawiane maszyny i urządzenia mechaniczne. Ze względu na wszechstronne przygotowanie w dziedzinie technologii mechanicznej jest zawodem uniwersalnym umożliwiającym łatwe przekwalifikowanie, co stwarza dodatkowe możliwości zatrudnienia.

TECHNIK TRANSPORTU DROGOWEGO

Nauka trwa 5 lat i kończy się egzaminem maturalnym, który umożliwia Ci kontynuację kształcenia na studiach wyższych lub kursach kwalifikacyjnych.

Od klasy 2 do 5 klasy uczysz się cztery dni w tygodniu, jeden dzień to zajęcia praktyczne, które odbywają się w Centrum Kształcenia Zawodowego w Tarnowie. W klasach 3 i 4 dodatkowo odbywasz miesięczną praktykę zawodową w CKZ w Tarnowie. Przedmiotem rozszerzonym jest matematyka.

Podczas nauki zdajesz egzaminy z kwalifikacji:

 • pod koniec drugiego semestru klasy 4 egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację01 (Eksploatacja środków transportu drogowego)
 • pod koniec pierwszego semestru klasy 5 egzamin potwierdzający drugą kwalifikację 02 (Organizacja przewozu środkami transportu drogowego)

Technik transportu drogowego to obecnie jeden z najbardziej poszukiwanych zawodów na rynku pracy.

Technicy transportu drogowego zajmują się planowaniem i organizowaniem przewozu drogowego podróżnych oraz transportu ładunków. Wykonują prace związaną z obsługą środków transportu drogowego oraz prowadzą dokumentację dotyczącą przewozu drogowego osób i ładunków. 

Technik transportu drogowego posiada również umiejętności prowadzenia pojazdów samochodowych. Po zdaniu egzaminów państwowych może uzyskać uprawnienia do prowadzenia pojazdów kategorii B, C oraz C+E.

Potencjalnymi miejscami zatrudnienia absolwenta w zawodzie technik transportu drogowego są

 • serwisy samochodowe,
 • zakłady przeprowadzające naprawy podzespołów i zespołów jak i całych pojazdów samochodowych,
 • przedsiębiorstwa organizujące spedycję samochodową,
 • firmy organizujące przewóz pasażerów,
 • hurtownie i sklepy zajmujące się dystrybucja części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych stosowanych w środkach transportu drogowego.

Absolwenci, którzy uzyskają uprawnienia do kierowania pojazdami kategorii C oraz C+E mogą być zatrudnieni przez przewoźników samochodowych jako kierowcy.

Istnieje również możliwość samozatrudnienia i prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

Nauka trwa 5 lat. Od klasy 2 do 5, przez 4 dni w tygodniu uczysz się w szkole, jeden dzień przeznaczony jest na zajęcia praktyczne. Odbywają się one w salonach fryzjerskich, z którymi jako szkoła współpracujemy. Nie musisz szukać praktyki samodzielnie – zapewnimy Ci ją !

W klasach 3 i 4 dodatkowo odbędziesz miesięczną praktykę zawodową. Przedmiotem rozszerzonym jest geografia.

Podczas nauki zdajesz egzaminy z kwalifikacji:

 • pod koniec drugiego semestru klasy 4 egzamin potwierdzający pierwszą kwalifikację FRK.01 ( Wykonywanie usług fryzjerskich). Egzamin na główkach treningowych, które zapewnia OKE.
 • pod koniec pierwszego semestru klasy 5 egzamin potwierdzający drugą kwalifikację FRK.03 (Projektowanie i wykonywanie fryzur).

Po zdaniu obu kwalifikacji uzyskujesz tytuł technika usług fryzjerskich.

Szkoła wyposażona jest w klasopracownię ze stanowiskami fryzjerskimi, na których zdajesz egzamin praktyczny FRK.01. W szkole odbywają się pokazy fryzjerskie i konkursy, dzięki którym możesz zdobywać dodatkowe doświadczenie w zawodzie i rozwijasz swoje umiejętności. Bierzemy też udział w pozaszkolnych konkursach fryzjerskich i odnosimy w nich znaczące sukcesy. Dzięki praktykom w salonach fryzjerskich nabywasz doświadczenie i obycie w zawodzie.

Ukończenie tego kierunku otwiera ci możliwość dalszego kształcenia w takich zawodach jak:

 • kosmetolog,
 • wizażysta,
 • trycholog
 • szeroko rozwijającej się branży beauty.

Są to zawody poszukiwane obecnie na rynku pracy. Dzięki zajęciom szkolnym, na których realizowane są elementy kosmetologii, masz możliwość rozwijania swoich uzdolnień, zainteresowań i pasji.

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 4

Naukę w tej szkole może podjąć uczeń, który posiada świadectwo ukończenia Szkoły Podstawowej. Nauka w Branżowej Szkole I Stopnia trwa 3 lata i obejmuje kształcenie ogólne i zawodowe zaś język obcy – to j. angielski.

Branżowa Szkoła I Stopnia realizuje kształcenie zawodowe

w zawodach:

 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Fryzjer

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia i zdaniu egzaminu z jednej kwalifikacji absolwent uzyska dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie, a także otrzyma wykształcenie zasadnicze branżowe.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia w celu uzyskania dyplomu technika będą mogli kontynuować naukę w dwuletniej Branżowej Szkole II Stopnia.

Ponadto absolwent Branżowej Szkoły II uzyska wykształcenie średnie branżowe i będzie mógł przystąpić do matury.

Absolwenci Branżowej Szkoły I Stopnia, którzy nie zdecydują się na naukę      w Szkole Branżowej II Stopnia, będą mogli podjąć pracę lub wybrać Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych albo uzupełnić wykształcenie zawodowe na Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych.

MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

Nauka trwa 3 lata. W klasach 1 i 2 uczysz się trzy dni w tygodniu przedmiotów teoretycznych i ogólnych w szkole, dwa dni odbywasz zajęcia praktyczne.

 W klasie 3 następuje zmiana: uczysz się dwa dni w szkole a trzy dni odbywasz zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w zakładach pracy i w Centrum Kształcenia Zawodowego. Podpisując umowę w zakładach pracy stajesz się pracownikiem młodocianym i z tego tytułu pobierasz wynagrodzenie.

Aby ukończyć szkołę musisz przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą lub OKE. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł czeladnika w zawodzie mechanik pojazdów samochodowych.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi prowadzenie działalności gospodarczej oraz podejmowanie pracy między innymi w:

 • stacjach obsługi pojazdów samochodowych;
 • zakładach produkcyjnych i naprawczych pojazdów samochodowych;
 • instytucjach zajmujących się obrotem częściami samochodowymi;
 • przedsiębiorstwach transportu samochodowego;
 • firmach zajmujących się likwidacją pojazdów samochodowych.

Aby zostać uczniem tej klasy musisz dostarczyć zaświadczenie lekarskie, oraz umowę z pracodawcą, który przyjmuje Cię na praktykę.

FRYZJER

Nauka trwa 3 lata. W klasach 1 i 2 uczysz się trzy dni w tygodniu przedmiotów teoretycznych i ogólnych w szkole, dwa dni odbywasz zajęcia praktyczne. W klasie 3 następuje zmiana: uczysz się dwa dni w szkole a trzy dni odbywasz zajęcia praktyczne. Zajęcia praktyczne odbywają się w salonach fryzjerskich, z którymi podpisujesz umowę. Ucząc się w szkole branżowej jesteś pracownikiem młodocianym i z tego tytułu pobierasz wynagrodzenie.

Absolwent szkoły w zawodzie fryzjer będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych takich jak strzyżenie włosów, projektowanie fryzur, nowoczesna koloryzacja, zabiegi pielęgnacyjne, usługi barberskie.

Aby ukończyć szkołę musisz przystąpić do egzaminu zawodowego organizowanego przez Izbę Rzemieślniczą lub OKE. Po zdaniu egzaminu otrzymujesz tytuł czeladnika w zawodzie fryzjer.

Osiągnięte w procesie kształcenia kwalifikacje zawodowe umożliwią absolwentowi:

 • prowadzenie działalności gospodarczej;
 • zatrudnienie w salonach fryzjerskich ale także miejscach, gdzie potrzebny jest specjalista od stylizacji włosów czyli teatry, plany zdjęciowe, telewizja, studia fotograficzne.
 • Dlaczego nasza szkoła to Twoja dobra przyszłość?

Po ukończeniu naszej szkoły masz możliwość dalszego kształcenia, pracy w systemie samozatrudnienia, a w razie potrzeby szybkiego przekwalifikowania się i dostosowania do potrzeb rynku pracy. Dajemy Ci możliwość rozwijania Twoich zainteresowań i pasji.

 • Potrzebujesz więcej informacji ?

Znajdziesz je tutaj:

www.zstztarnow.pl

sekretariat@zstz.tarnow.pl

szkola@zstz.tarnow.pl

– ul. Piłsudskiego 19, 33-100 Tarnów

– tel. 14 655 97 11, 14 655 97 12

DOŁĄCZ DO NAS! Dobry zawód jest Twoim sukcesem!

ZAPRASZAMY!


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!