OŚWIADCZENIE


Załącznik nr 5

do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024

z dnia 26 lutego 2024 roku

Tarnów, dnia ………………………

……………………….

(imię i nazwisko pracownika,osoby dopuszczonej do czynności z dzieci)

……………………………………………………….

(stanowisko)

OŚWIADCZENIE

1. Oświadczam, że zaapoznano mnie z:

 1. STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH oraz POLITYKĄ OCHRONY MAŁOLETNICH wraz z dokumentami:
 1. Czynniki ryzyka krzywdzenia dziecka
 2. Symptomy krzywdzenia dziecka
 3. Zasady bezpiecznych relacji pracownika z dzieckiem
 4. Zasady bezpiecznych relacji między małoletnimi
 5. Karta interwencji
 6. Notatka służbowa
 7. Wniosek o wgląd w sytuację dziecka
 8. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa
 9. Zasady ochrony wizerunku dziecka
 10. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci oraz utrwalonymi w innej formie
 11. Ankieta monitorująca
 12. Sprawozdanie z monitoringu
 1. WYKAZEM OSÓB odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie
 2. WYKAZEM DOKUMENTÓW związanych z stosowaniem STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

obowiązującymi w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

2. Zobowiązuję się do ich przestrzegania.

………..………………….……….

(podpis)


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!