Standardy Ochrony Małoletnich w ZSTZ w Tarnowie


Załącznik nr 1

do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024

z dnia 26 lutego 2024 roku

STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH

w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Lp.STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICHWskaźniki
1.Bezpieczne relacje między pracownikami a małoletnimi i samymi małoletnimi


Szkoła ustanowiła i wprowadziła w życie POLITYKĘ OCHRONY MAŁOLETNICH
Określone zostały zasady bezpiecznych relacji wszystkich pracowników jednostki z małoletnimi wskazujące, jakie zachowania w szkole są niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z małoletnimi. Na takiej samej zasadzie określono relacje między samymi małoletnimi.
W POLITYCE OCHRONY MALOLETNICH określono w szczególności:
1.1. Zasady bezpiecznych relacji pracowników z małoletnimi. 1.2. Zasady bezpiecznych relacji na linii małoletni – małoletni. 1.3. Zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu małoletniego. 1.4. Procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu rodzinnego oraz odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”. 1.5. Osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających małoletniemu i udzielenie mu wsparcia. 1.6. Zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia. 1.7. Sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego. 1.8. Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci. 1.9. Procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci oraz utrwalonymi w innej formie. 1.10. Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników do stosowania POLITYKI, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności. 1.11. Zasady i sposób udostępniania rodzicom/opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim POLITYKI do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania. 1.12. Zasady przeglądu i aktualizacji POLITYKI.
2.Procedury interwencji i osoby odpowiedzialne


W szkole istnieje procedura opisująca krok po kroku, jak i komu zgłaszać podejrzenie krzywdzenia dziecka oraz w jaki sposób podejmowana jest decyzja o interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa dzieci. Jasne wytyczne nie tylko w przejrzysty sposób regulują działania pracowników i całego personelu, ale pozwalają też uniknąć rozproszenia odpowiedzialności, wspierają uważność na dobrostan dziecka i zmniejszają ryzyko wynikające z sytuacji, w której niezgłoszenie niepokojących sygnałów może doprowadzić do dalszego krzywdzenia dziecka lub wręcz przyczynić się do jego śmierci.
2.1. Zarówno pracownicy, jak i sami małoletni wiedzą, do kogo należy skierować informację o podejrzeniu krzywdzenia dziecka. 2.2. W jednostce opracowano procedurę określającą krok po kroku, jakie działanie należy podjąć w sytuacji krzywdzenia małoletniego lub zagrożenia jego bezpieczeństwa ze strony pracowników, dorosłych, członków rodziny, rówieśników i osób trzecich. Procedura zawiera też informacje o ofercie wsparcia dostępnej dla poszkodowanego dziecka. 2.3. Wszyscy pracownicy mają dostęp do spisu instytucji i organizacji, które zajmują się interwencją i pomocą w sytuacjach krzywdzenia dzieci (policja, sąd rodzinny, ośrodek interwencji kryzysowej, CUS, placówki ochrony zdrowia) wraz danymi kontaktowymi. 2.4. W widocznym miejscu w Szkole wyeksponowane są informacje dla małoletnich na temat możliwości uzyskania pomocy w trudnej sytuacji, w tym numery bezpłatnych telefonów zaufania dla dzieci i młodzieży. 2.5. W jednostce opracowano procedurę składania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego. 2.6. W placówce opracowano procedurę zawiadamiania sądu rodzinnego o wgląd w sytuację małoletniego. 2.7. W Szkole Dyrektor wyznaczył: osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomienia do sądu rodzinnego o wgląd w sytuacje małoletniego osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty”
3.Dokumentacja


Szkoła określiła sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru małoletniego
3.1. Opracowany jest model zbierania i dokumentowania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów/zdarzeń zagrażających dobru małoletniego. 3.2. Ustalone są zasady przechowywania takiej dokumentacji.
4.Monitoring standardów


Standardy są w Szkole „żywym” dokumentem podlegającym bieżącej weryfikacji i aktualizowanym, jeśli wymaga tego dobro małoletnich. Zwiększa to zaangażowanie i poczucie odpowiedzialności personelu, ponieważ umożliwia pracownikom sprawdzanie stopnia znajomości zasad i procedur, a także pozwala rozstrzygnąć ewentualne niejasności czy niespójności w regulacjach wprowadzonych w placówce. Szkoła ma obowiązek co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny standardów w celu zapewnienia ich dostosowania do aktualnych potrzeb oraz zgodności z obowiązującymi przepisami. Wnioski z przeprowadzonej oceny należy pisemnie udokumentować.
4.1. Szkoła określiła zasady przeglądu i aktualizacji standardów. 4.2. W jednostce na bieżąco prowadzi się analizę STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH a wnioski i rekomendacje zawarte są w sprawozdaniu. 4.3. Sprawozdanie z realizacji STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH w placówce jest opracowywane raz na dwa lata przez osobę odpowiedzialną za wdrażanie standardów. 4.4. W sprawozdaniu uwzględnione są głosy pracowników, małoletnich, ich rodziców i/lub opiekunów prawnych. 4.5. Na bazie sprawozdania aktualizowana jest POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH i działania związane z realizowaniem zasad ochrony małoletnich. 4.6. Wyznaczono osobę odpowiedzialną za monitoring realizacji STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH, której rola, zadania oraz kwalifikacje są jasno określone. 4.7. Podano do wiadomości pracowników, małoletnich oraz rodziców/opiekunów, kto jest osobą odpowiedzialną za poszczególne zadania wraz z informacjami dot. kontaktu.
5.Upowszechnianie standardów

Szkoła ustaliła zasady i sposób udostępniania rodzicom/opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim standardów do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania.
5.1. Tekst STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH i dokumentów związanych z ochroną małoletnich został opublikowany na stronie internetowej Szkoły oraz jest dostępny w widocznym miejscu w siedzibie placówki, w tym także w wersji dla małoletnich. 5.2. Standardy są szeroko promowane wśród pracowników, rodziców i/lub opiekunów a także samych małoletnich -poprzez działania informacyjne oraz edukacyjne, dostosowane do poszczególnych grup odbiorców, np. opracowana jest wersja POLITYKI w formie zrozumiałej dla małoletnich.
6.Bezpieczny dostęp do Internetu

Szkoła ustaliła zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci a także procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i utrwalonymi w innej formie.6.1. Ustalono zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci. 6.2. Ustalono procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w Internecie oraz utrwalonymi w innej formie.
7.Edukacja i osoby odpowiedzialne
Szkoła określiła zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu placówki do stosowania standardów, zasady przygotowania tego personelu do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności.
7.1. Wskazano osobę odpowiedzialną za przygotowanie pracowników do stosowania STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH. 7.2. Ustalono plan szkoleniowo-edukacyjny. 7.3. Pracownicy jednostki posiadają wiedzę w zakresie: rozpoznawania czynników ryzyka i symptomów krzywdzenia dzieci, prawnych aspektów ochrony dzieci, przemocy rówieśniczej, zapewniania bezpieczeństwa dzieciom oraz podejmowania działań profilaktycznych i interwencyjnych. 7.4. Przeszkolono pracowników ze stosowania STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH. 7.5. Każdy z przeszkolonych pracowników podpisał stosowne oświadczenie o zapoznaniu się z POLITYKĄ OCHRONY MAŁOLETNICH oraz STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH i zobowiązał się do ich stosowania.
8.Zasady bezpiecznej rekrutacji

Szkoła wprowadziła zasady bezpiecznej rekrutacji, podjęto odpowiednie kroki, by minimalizować ryzyko krzywdzenia dziecka, wynikające z okoliczności sprzyjających potencjalnym sprawcom: słabej kontroli, dostępności i możliwości. Przyjęcie tego standardu wskazuje również, że wszystkie osoby pracujące z dziećmi lub działające na ich rzecz mają dostęp do szkoleń, które są pomocne w zdobyciu kompetencji niezbędnych do zapewnienia dzieciom ochrony i przeciwdziałania zagrożeniom. W instytucji zatrudnia się przygotowany merytorycznie i sprawdzony personel, a dzieci i opiekunowie mają możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat ochrony przed krzywdzeniem.

8.1. Placówka uzyskuje o każdym pracowniku, praktykancie, wolontariuszu lub innej osobie mającej kontakt z dziećmi dane z Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. 8.2. Szkoła uzyskuje o każdym pracowniku, praktykancie, wolontariuszu lub innej osobie mającej kontakt z dziećmi informacje z Krajowego Rejestru Karnego. 8.3. Placówka uzyskuje o każdym nauczycielu informacje z Centralnego Rejestru Orzeczeń dyscyplinarnych. 8.4 Jednostka uzyskuje o każdym pracowniku, w tym obcokrajowcu informacje z rejestrów karalności państw trzecich w zakresie określonych przestępstw (lub odpowiadających im czynów zabronionych w przepisach prawa obcego) lub w przypadkach prawem wskazanych oświadczenia o niekaralności.

PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!