Zarządzenie Dyrektora


nr 6/2024

z dnia 26 lutego 2024 roku

w sprawie wprowadzenia

STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

oraz POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH

w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

Na podstawie art. 68 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 900 ze zm.) oraz art. 22b pkt 1 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich (tekst jedn. Dz.U. z 2023 r. poz. 1304) zarządza się, co następuje:

§ 1

W Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie ochronę małoletnich przed krzywdzeniem realizują następujące działania:

 1. Opracowanie i wdrożenie wewnętrznych STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH oraz wskaźników ochrony dzieci.
 2. Przyjęcie POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH, która określa w szczególności – zgodnie z art. 22c ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich:
 1. zasady zapewniające bezpieczne relacje między dziećmi a pracownikami Szkoły, a przede wszystkim zachowania niedozwolone wobec dzieci
 2. wymogi dotyczące bezpiecznych relacji między dziećmi, a w szczególności zachowania niedozwolone
 3. zasady i procedurę podejmowania interwencji w sytuacji podejrzenia krzywdzenia lub posiadania informacji o krzywdzeniu dziecka
 4. osoby odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach zagrażających dziecku i udzielnie mu wsparcia
 5. zasady ustalania planu wsparcia małoletniego po ujawnieniu krzywdzenia
 6. procedury i osoby odpowiedzialne za składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego, zawiadamianie sądu rodzinnego oraz osoby odpowiedzialne za wszczynanie procedury „Niebieskie Karty”
 1. sposób dokumentowania i zasady przechowywania ujawnionych lub zgłoszonych incydentów lub zdarzeń zagrażających dobru dziecka
 2. zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie pracowników Szkoły do stosowania STANDARDÓW, zasady przygotowania pracowników do ich stosowania oraz sposób dokumentowania tej czynności
 3. zasady i sposób udostępniania rodzicom albo opiekunom prawnym lub faktycznym oraz małoletnim STANDARDÓW do zaznajomienia się z nimi i ich stosowania
 4. zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci
 5. procedury ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci oraz utrwalonymi w innej formie
 6. zasady przeglądu i aktualizacji STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH
 1. Upowszechnienie STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH – w szczególności wśród pracowników, rodziców oraz samych małoletnich.
 2. Wyznaczenie osób odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH.
 3. Udzielanie informacji i prowadzenie edukacji (szkoleń), w szczególności z zakresu STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH.
 4. Monitorowanie i ocena funkcjonowania STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH.

§ 2

 1. Wprowadzam w życie w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie – zwanej dalej Szkołą – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 2. Wprowadzam w życie w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie POLITYKĘ OCHRONY MAŁOLETNICH, która stanowi załączniki nr 2 do zarządzenia. POLITYKA porządkuje STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH i w kolejnych rozdziałach opisuje, w jaki sposób Szkoła będzie je wdrażać, realizować, monitorować i ewaluować.
 3. Wyznaczam osoby odpowiedzialne za różne aspekty realizowania STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH, których wykaz stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.
 4. Wykaz dokumentów potwierdzających stosowanie STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

§ 3

Zadania związane z prawidłowością ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w placówce realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni zatrudnieni w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, również inne osoby, które nie są pracownikami a wykonują czynności z małoletnimi (np. wolontariusz, praktykant) a za skuteczne stosowanie przyjętych STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH i POLITYKI OCHRONY MAŁOLETNICH odpowiedzialny jest Wicedyrektor.

§ 4

Zobowiązuję wszystkich pracowników oraz osoby niebędące pracownikami, a dopuszczonymi do wykonywania czynności z małoletnimi – do zapoznania się z przepisami dot. ochrony małoletnich obowiązującymi w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie oraz złożenie pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się ze STANDARDAMI OCHRONY MAŁOLETNICH, POLITYKĄ OCHRONY MAŁOLETNICH a także WYKAZEM osób odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania standardów ochrony małoletnich, określonych w niniejszym zarządzeniu i zobowiązaniu do ich przestrzegania. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 26 lutego 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Księdze Zarządzeń.

……………………………

(Dyrektor Szkoły)

Załączniki do zarządzenia:

 1. Załącznik nr 1 – STANDARDY OCHRONY MAŁOLETNICH
 2. Załącznik nr 2 – POLITYKA OCHRONY MAŁOLETNICH wraz załącznikami
 3. Załącznik nr 3 – Wykaz osób odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania standardów ochrony małoletnich
 4. Załącznik nr 4 – Wykaz dokumentów potwierdzających stosowanie standardów ochrony małoletnich
 5. Załącznik 5 – Wzór oświadczenia

PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!