WYKAZ OSÓB


Załącznik nr 3

do Zarządzenia Dyrektora nr 6/2024

z dnia 26 lutego 2024 roku

WYKAZ OSÓB

odpowiedzialnych za różne aspekty realizowania

STANDARDÓW OCHRONY MAŁOLETNICH

w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie

I. Zakres odpowiedzialności:
L.p.StanowiskoImię i nazwisko
Osoba odpowiedzialna za: przyjmowanie zgłoszeń – związanych z krzywdzeniem małoletnich i podejrzeniem doznawania krzywdzenia udzielanie wsparcia małoletniemu tworzenie planu wsparcia wnioskowanie do Dyrektora powołanie Zespołu interwencyjnego składanie zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa na szkodę małoletniego wnioskowanie do sądu rodzinnego o wgląd w sytuacje małoletniego wszczynanie procedury „Niebieskiej Karty” zawiadamianie innych podmiotów zewnętrznych np. instytucji pomocy społecznej zbieranie informacji o dziecku w celu wstępnego zdiagnozowania jego sytuacji, szczególności o tzw. czynnikach ryzyka, ponadto dane świadczące o przemocy lub wykluczające ją, kto jest sprawcą krzywdzenia i w jakiej relacji pozostaje z dzieckiem, jak często i od jak dawna dziecko jest krzywdzone (dane te pozyskuje od innych pracowników Szkoły, samego dziecka, rodziców dziecka) konsultowanie się w miarę potrzeb i możliwości z innymi podmiotami, m.in. z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, ośrodkami opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży, ośrodkami pomocy społecznej czy lokalnymi organizacjami pozarządowymi, dokumentowanie czynności notatkami służbowymi lub w inny sposób określony w wewnętrznych regulacjach.
1Pedagog szkolny
mgr Andrzej Dziekan
2Pedagog specjalnymgr Dorota Stach mgr Agnieszka Niepsuj
3Psycholog szkolnymgr Anna Natońska
W sytuacji nieobecności osoby wskazanej w pkt 1,2 lub 3
4Wicedyrektor
mgr Władysław Ziaja
II. Zakres odpowiedzialności:
Lp.StanowiskoImię i nazwisko
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie pracowników do stosowania Standardów Ochrony Małoletnich odpowiada za: przygotowanie pracowników do stosowania standardów ochrony małoletnich ustalenie planu szkoleniowo-edukacyjnego ustalenie form prowadzenia szkoleń i form przygotowywanych dokumentów edukacyjnych szkolenie pracowników ze stosowania standardów ochrony małoletnich opracowywanie i przekazywanie materiałów edukacyjnych pracownikom dokumentowanie czynności notatkami służbowymi lub w inny sposób określony w wewnętrznych regulacjach
5Wicedyrektor
mgr Władysław Ziaja
6Pedagog szkolny
mgr Andrzej Dziekan
7Pedagog specjalny
mgr Dorota Stach mgr Agnieszka Niepsuj
8Psycholog szkolny
mgr Anna Natońska
III. Zakres odpowiedzialności:
Lp.StanowiskoImię i nazwisko
Osoba odpowiedzialna za przygotowanie pracowników do stosowania Standardów Ochrony Małoletnich odpowiada za: informowanie pracowników o obowiązku stosowania standardów ochrony małoletnich oraz odbieranie od nich oświadczenia o zapoznaniu się z zasadami ochrony małoletnich i zobowiązaniu do ich stosowania dokumentowanie czynności notatkami służbowymi lub w inny sposób określony w wewnętrznych regulacjach
9Specjalista (osoba odpowiedzialna za kadry w Szkole)mgr Justyna Migoń
IV. Zakres odpowiedzialności:
Lp.StanowiskoImię i nazwisko
Osoba odpowiedzialna za monitoring Standardów Ochrony Małoletnich jest odpowiedzialna za: monitorowanie realizacji i przestrzegania standardów ochrony małoletnich reagowanie na sygnały naruszenia standardów prowadzenie REJESTRU ZGŁOSZEŃ, na podstawie KART INTWERWENCJI proponowanie zmian w standardach współpracę przy obsłudze zgłoszeń z osobami wyznaczonymi przeprowadzenie wśród pracowników, rodziców, małoletnich raz na 2 lata ankietę monitorującą poziom realizacji standardów opracowanie wypełnionych ankiet sporządzenie sprawozdania z monitoringu, które następnie przekazuje Dyrektorowi
10Wicedyrektor
mgr Władysław Ziaja
11Pedagog szkolny
mgr Andrzej Dziekan
12Pedagog specjalny
mgr Dorota Stach mgr Agnieszka Niepsuj
13Psycholog szkolny
mgr Anna Natońska
V. Zakres odpowiedzialności:
Lp.StanowiskoImię i nazwisko
Osoba odpowiedzialna za realizację zadań wynikających z PROCEDURY ochrony dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami w sieci oraz utrwalonymi w innej formie
14Nauczyciel informatykimgr Małgorzata Makuch

PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!