SZKOLNY REGULAMIN REKRUTACJI


DO KLAS PIERWSZYCH NA PODBUDOWIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ

NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Działając na podstawie:

 • Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082, z 2022 r. poz. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730 i 2089 oraz z 2023 r. poz. 185)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
 • ZARZĄDZENIE NR 4/24 MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadpodstawowych, klas wstępnych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy – Prawo oświatowe i na semestr pierwszy klas I publicznych branżowych szkół II stopnia i publicznych szkół policealnych, na terenie województwa małopolskiego na rok szkolny 2024/2025.

ustalam:

par.1

Nabór prowadzony będzie do następujących typów szkół i kierunków kształcenia:

 1. TECHNIKUM na podbudowie szkoły podstawowej (5-letnie) w zawodach: KLASA ŁĄCZONA
 • technik pojazdów samochodowych – przedmiot w zakresie rozszerzonym: język angielski
 • technik usług fryzjerskich z elementami kosmetologiiprzedmiot w zakresie rozszerzonym: język angielski
 1. BRANŻOWEJ SZKOŁY I-go STOPNIA na podbudowie szkoły podstawowej (3-letnia) w zawodach: KLASA ŁĄCZONA
 • mechanik pojazdów samochodowych (pracownik młodociany)
 • fryzjer (pracownik młodociany)

par. 2

Rekrutację do klas pierwszych wszystkich typów szkół przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez dyrektora Zespołu Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie, ul. J. Piłsudskiego 19.

Par. 3

O przyjęciu do klasy pierwszej szkoły średniej i branżowej szkoły I-go stopnia na podbudowie szkoły podstawowej decyduje suma punktów uzyskana przez kandydata z egzaminu ósmoklasisty na zakończenie nauczania w szkole podstawowej oraz suma ocen uzyskanych na świadectwie końcowym szkoły podstawowej z czterech następujących przedmiotów:

 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • edukacja dla bezpieczeństwa

par. 4

Rekrutacja będzie przeprowadzana systemem elektronicznym.

W okresie poprzedzającym rekrutację kandydaci do oddziałów klas pierwszych składają w szkołach zgłoszenie i wniosek, stanowiący podstawę utworzenia bazy kandydatów, a w przypadku szkół prowadzących kształcenie zawodowe także zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie. Kandydaci do Branżowej Szkoły I-go stopnia składają również zaświadczenie z zakładu pracy o posiadaniu praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie.

par. 5

Rekrutację przeprowadza się w następujących terminach:

Szkoły ponadpodstawowe dla młodzieży tj. pięcioletnie technikum i trzyletnia branżowa szkoła I stopnia:

 1. od 13 maja 2024r. do 4 lipca 2024r. – składanie wniosku (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna) wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy pierwszej
 2. od 13 maja 2024r. do 11 lipca 2024r. – wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskie kandydatom, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie
 3. od 21 czerwca 2024r. do 4 lipca 2024r. – uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 4. 11 lipca 2024r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej
 5. od 11 lipca 2024r. do 15 lipca 2024r. – potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej w postaci przedłożenia:
 • zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe (art. 134 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy))
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym (art. 134 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy))
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty

o ile nie zostały wcześniej złożone

 1. 16 lipca 2024r. do godz. 12.00 – podanie do publicznej wiadomości przez szkolną komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych do szkoły i list kandydatów nieprzyjętych
 2. od 17 lipca 2024r. do 2 sierpnia 2024r. – rekrutacja uzupełniająca

par. 6

 1. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych dla młodzieży mogą składać dokumenty do co najwyżej trzech szkół. Pod pojęciem „szkoła ponadpodstawowa” rozumie się szkołę samodzielną lub każdą szkołę wchodzącą w skład zespołu szkół.
 2. Kandydaci zainteresowani więcej niż jednym oddziałem w wybranej szkole w podaniu wskazują kolejno interesujące go oddziały.
 3. Oryginał świadectwa ukończenia szkoły podstawowej wraz z oryginałem zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty należy złożyć w wybranej szkole, w której uczeń potwierdza wolę podjęcia nauki.
 4. Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, które objęte są systemem rekrutacjielektronicznej,dokonują rejestracji internetowej do trzech szkół. W obrębie jednej szkoły mają możliwość wyboru dowolnej liczby oddziałów.

Par. 7

 1. W rekrutacji dla młodzieży ustala się następujący sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, oraz wyników egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej:

200 pkt. – maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w postępowaniu rekrutacyjno–kwalifikacyjnym za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej oraz za szczególne osiągnięcia kandydatów, w tym:

 1. 100 pkt – liczba punktów możliwych do uzyskania za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej (zawarta w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu)
 2. 100 pkt – liczba punktów możliwa do uzyskania za oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z języka polskiego, matematyki i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły.
 3. Wyniki egzaminu ósmoklasisty wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:
 1. język polski,
 2. matematyka, mnoży się przez 0,35
 3. język obcy nowożytny, mnoży się przez 0,3
 4. Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych:
 1. celujący – 18 pkt.
 2. bardzo dobry – 17 pkt.
 3. dobry – 14 pkt.
 4. dostateczny – 8 pkt.
 5. dopuszczający – 2 pkt.
 6. Za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione w świadectwie ukończenia szkoły podstawowej przyznaje się dodatkowe punkty w następującej liczbie:

a) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 pkt.

b) za udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty w tym:

 1. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponad wojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:
 2. tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 3. tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 4. tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;
 5. 2)  uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 6. tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 7. tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,
 8. tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;
 9. uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;
 1.    uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponad wojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 i art. 32a ust. 4 ustawy:
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,
 • tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,
 • tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,
 • tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;
 1. uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt. I-IV, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:
 • międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,
 • krajowym – przyznaje się 3 punkty,
 • wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,
 • powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

c) W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, o których mowa w ust. 1, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przyznaje się jednorazowo punkty za najwyższe osiągnięcie tego ucznia w tych zawodach, z tym, że maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

d) W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu, o których mowa w art. 134 ust. 2 pkt 4 lit. b, art. 135 ust. 4 pkt 3 lit. b, art. 137 ust. 6 pkt 4 lit. b, art. 140 ust. 3 pkt 5 lit. b, art. 143 ust. 3 pkt 4 lit. b ustawy prawo oświatowe, przyznaje się 3 punkty.

 1. Kandydatom do szkół ponadpodstawowych, zwolnionych z egzaminu ósmoklasisty, na podstawie art. 44zw ust. 2 i art. 44zz ust. 2 ustawy, przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej, przy czym za uzyskanie z:
 1. języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:
 2. celującym – przyznaje się po 35 punktów,
 3. bardzo dobrym – przyznaje się po 30 punktów,
 4. dobrym – przyznaje się po 25 punktów,
 5. dostatecznym – przyznaje się po 15 punktów,
 6. dopuszczającym – przyznaje się po 10 punktów;
  1. wybranego języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
 7. celującym – przyznaje się 30 punktów,
 8. bardzo dobrym – przyznaje się 25 punktów,
 9. dobrym – przyznaje się 20 punktów,
 10. dostatecznym – przyznaje się 10 punktów,
 11. dopuszczającym – przyznaje się 5 punktów.

Par. 8

 1. Do wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej należy dołączyć:
 • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej
 • zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty
 • kartę informacyjną.
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w określonym zawodzie
 • orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami silnikowymi
 • zaświadczenie z zakładu pracy o posiadaniu praktycznej nauki zawodu (dotyczy kandydatów do Branżowej Szkoły I-go stopnia dla młodocianych pracowników)
 • jeżeli kandydat posiada opinię, orzeczenie wydane przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną
 • zaświadczenie/zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty konkursów, o których mowa – § 7 ust. 4.

Par. 9

W przypadku równorzędnych wyników punktowych uzyskanych w postępowaniu rekrutacyjnym Komisja będzie brała pod uwagę kryteria na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019r. poz. 1148 ze zm.):

 1. w przypadku kandydata niepełnoletniego – kryteria, o których mowa w art.131 ust.2;
 2. w przypadku kandydata pełnoletniego – kryteria, o których mowa w art. 136 ust.3 pkt 2.

Kryteria, o których mowa, mają jednakową wartość.

Par. 10

Szkolna komisja rekrutacyjna ogłasza wyniki rekrutacji, uwzględniając zasadę umieszczania kandydata w kolejności alfabetycznej na liście.

Par. 11

Regulamin obowiązuje od dnia 11 kwietnia 2024r. i będzie opublikowany na stronie internetowej szkoły http://www.zstztarnow.pl

par. 12

Przepisy niniejszego regulaminu tracą moc z dniem 1 września 2024r.

Par. 13

Wszystkie inne kwestie nie ujęte w regulaminie należy interpretować zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego oraz decyzjami organu prowadzącego i nadzorującego pracę szkoły.


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!