Terminy rekrutacji 2024/2025


Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania uzupełniającego i terminy składania dokumentów do klas pierwszych w Zespole Szkół Techniczno-Zawodowych w Tarnowie na rok szkolny 2024/2025

Lp.Rodzaj czynnościTermin w postępowaniu rekrutacyjnymTermin w postępowaniu uzupełniającym
1Złożenie wniosku, podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy pierwszejod 13 maja do 4 lipca 2024 r.od 17 lipca do 24 lipca 2024 r.
2Wydanie przez szkołę skierowania na badania lekarskieod 13 maja do 11 lipca 2024 r.od 17 lipca do 30 lipca 2024 r.
3Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyod 21 czerwca do 4 lipca 2024 r.———————————————
4Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych11 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
30 lipca 2024 r.
do godz. 12.00
6Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy pierwszej do której kandydat został zakwalifikowany poprzez przedłożenie w szkole:
– oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
– oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły,
– zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami (w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym)
od 11 lipca do 15 lipca 2024 r.       
do godz. 15.00
od 30 lipca do 1 sierpnia 2024 r. do godz. 15.00
7Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.16 lipca 2024 r. do godz.12.002 sierpnia 2024 r. do godz.12.00

Terminarz sporządzony na podstawie Załącznika Nr 1 do zarządzenia Nr 4/24 Małopolskiego Kuratora Oświaty z dnia 30 stycznia 2024 r.


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!