Regulamin Biblioteki Szkolnej


Biblioteka prowadzi udostępnienie swoich zbiorów na miejscu w czytelni oraz na zewnątrz poprzez wypożyczania do domu. Ponadto bibliotekarz udziela informacji bibliograficznych, bibliotecznych i rzeczowych oraz pomagają w doborze lektury.

1. Prawo do korzystania ze zbiorów bibliotecznych mają:

o uczniowie,

o nauczyciele i pracownicy administracji,

o rodzice uczniów

2. Czytelnik może jednorazowo wypożyczyć 3 książki, w tym jedną techniczną na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc z możliwością przedłużenia terminu zwrotu, gdy nie ma zamówień innych czytelników. Biblioteka ma prawo prosić o zwrot wypożyczonych książek przed upływem regulaminowego terminu.

3. Każdy czytelnik wypożycza książki osobiście korzystając z karty bibliotecznej.

4. Czytelnik powinien szanować wypożyczane książki, chronić je przed uszkodzeniem czy zniszczeniem.

5. Czytelnik odpowiada materialnie za wypożyczone książki. W razie zagubienia lub zniszczenia zobowiązany jest odkupić taki sam egzemplarz. W wypadku wyczerpania nakładu powinien odkupić książkę o równorzędnej wartości lub ustalonej przez bibliotekarza cenie.

6. Wypożyczalnia udostępnia swoje zbiory od drugiego tygodnia zajęć do trzech tygodni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych. Czytelnicy zobowiązani są do zwrócenia książek w terminie do 15 czerwca. W przeciwnym wypadku wstrzymuje się wydanie świadectwa, natomiast absolwentom dyplomu ukończenia szkoły.

7. W razie rezygnacji z uczęszczania do szkoły czytelnik obowiązany jest do przedłożenia w sekretariacie szkoły zaświadczenia (obiegówki) stwierdzające zwrot wypożyczonych książek do biblioteki szkolnej.

8. Zagubienie lub zniszczenie karty bibliotecznej należy niezwłoczny zgłosić w bibliotece. Czytelnik otrzyma drugą kartę za odpłatnością.


PAGE TOP
Nie kopiuj tekstu!